Cmentarz

Na tej stronie znajdziesz wszelkie informacje związane z organizacją pogrzebu,  stanem opłat za grób, opłatami, intencjami pogrzebowymi oraz zasadami działania cmentarza.

Sprawami dotyczącymi cmentarza, grobów i pochówków zajmują się:
– kancelaria parafialna – telefon: 502 775 113,
– zarządca cmentarza – telefon: 609 688 190 lub 33 810 47 04. 

Cmentarz zarządzany przez Rzymskokatolicką Parafię św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach przylega bezpośrednio do placu kościelnego. Na teren cmentarza można wejść od ul. Św. Jana Chrzciciela, z placu kościelnego oraz od strony Osiedla.

W celu ułatwienia lokalizacji miejsc pochówku cmentarz został podzielony na pola. Każde z nich tworzą ponumerowane rzędy. Swoje numery mają także miejsca grzebalne. Poglądowy plan cmentarza przedstawia się następująco:

Parafia utrzymuje cmentarz z opłat za groby. Dokonuje się je w kancelarii parafialnej, w godzinach jej urzędowania. Tutaj można również sprawdzić ich aktualny stan. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym grób musi być opłacony na 20 lat od daty dokonanego w nim pochówku. Po upływie tego czasu dysponenci mogą przedłużać opłaty na wybraną liczbę lat. Groby niepłacone, w których ostatni pochówek miał miejsce dłużej niż 20 lat temu, mogą – zgodnie z przepisami – ulec likwidacji i przeznaczeniu na kolejne pochówki.

Na cmentarzu znajduje się kaplica z chłodnią i zapleczem biurowym. Przeważają groby ziemne – pojedyncze i podwójne. Jest tutaj także aleja grobowców i kolumbarium. Przy wyjściach z cmentarza ustawione są kontenery na segregowane odpady.

O zgonie bliskiej osoby należy powiadomić:
– kancelarię parafialną – osobiście lub poza godzinami urzędowania telefonicznie – 502 775 113,
– zarządcę cmentarza – całodobowy telefon: 609 688 190 lub 33 810 47 04.

Zmarłych parafian – o ile oni sami lub ich bliscy nie mieli innej woli – grzebie się na cmentarzu parafialnym, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, w mogile / grobowcu należącym do rodziny lub na nowym miejscu grzebalnym w nowej części cmentarza.

Pogrzeby zasadniczo odprawia się w dni powszednie. Ciało / prochy zmarłego przywozi się do kościoła. Tutaj uczestnicy odmawiają Różaniec lub Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie odprawia się Mszę św., po której następuję odprowadzenie ciała / prochów zmarłego na miejsce pochówku.

W kancelarii dokonuje się również wszelkich opłat – także dotyczących cmentarza i służby kościelnej – związanych z pochówkiem. Wszelkie kwestie dotyczące pochówku reguluje Ustawa Prawo Cmentarne oraz regulamin cmentarza parafialnego. Zgodnie z przepisami grób, w którym dokonuje się pochówku, musi być opłacony na kolejne 20 lat.  

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu powierza się cmentarz Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zaleca się stosowanie do poniższego regulaminu:

1. Cmentarz jest otwarty codziennie od świtu do zmroku.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Śmieci, przekwitłe rośliny oraz pozostałości zniczy należy wrzucać do pojemników na odpadki.

3. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób starszych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają ich organizatorzy.

4. Niedozwolone jest przebywanie na cmentarza w stanie nietrzeźwym, palenie papierosów, wprowadzanie zwierząt i poruszanie się środkami lokomocji.

5. W godzinach otwarcia cmentarza stały nadzór cmentarny pełnią jego pracownicy, którzy upoważnieni są do kontrolowania przewożonych i przenoszonych sprzętów i materiałów, zezwoleń na wykonywanie prac na cmentarzu oraz umożliwiają ich przeprowadzenie.

6. Wszelkie sprawy związane z pochówkiem zmarłego – ustalenie terminu i formy pogrzebu, oznaczenie miejsca grobowego a także zezwolenie na budowę, przebudowę lub rozbiórkę pomnika oraz opłaty z tytułu: prawa własności do miejsca grobowego jak również prawa do wykonania prac itp. – załatwia się w kancelarii parafialnej, w godzinach urzędowania.

7. W ramach przygotowania miejsca grzebalnego pracownicy cmentarza uprawnieni są jedynie do wykopania grobu, zasypania i uporządkowania. Czynności związane z modyfikacją istniejącego pomnika (częściowy demontaż, rozbiórka czy czasowe usunięcie) mogą być wykonane tylko i wyłącznie przez wyznaczonego kamieniarza bądź osobno zlecone pracownikom cmentarza przez właściciela grobu, który ponosi odpowiedzialność za wszelkie mogące przy tym powstać uszkodzenia pomnika.

Uwagi do cennika.

  • Miejsca nieopłacone, zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, mogą zostać zlikwidowane przez Zarząd cmentarza.
  • Nagrobek znajdujący się na miejscu nieopłaconym powinien bez wezwania zostać usunięty przez opiekuna grobu. Nagrobek nieusunięty w okresie 1 roku od daty wygaśnięcia ostatniej opłaty może zostać usunięty przez Zarząd cmentarza bez możliwości żądania odszkodowania.
  • Cennik opłat każdego roku będzie rewaloryzowany. Opłaty będą zaokrąglane do pełnych złotych w górę.
  • Każdorazowo opłaty, w tym również zaległe, pobierane są na podstawie cennika opłat obowiązującego w dniu dokonywania zapłaty.

Na cmentarzu parafialnym obowiązuje system segregacji odpadów. Do wyraźnie opisanych kontenerów osobno wrzuca się odpady szklane, plastikowe, biodegradowalne oraz wkłady do zniczy.

Celem systemu jest redukcja kosztów utrzymania porządku na cmentarzu oraz zapobieganie umieszczaniu w kontenerach odpadów spoza cmentarza.

Wszystkim osobom przykładnie stosującym się do obowiązujących zaleceń, dotyczących segregowania odpadów dziękujemy za wyrozumiałość i zdyscyplinowanie.